KOREA : Busan
  CHINA : Shanghai/Shenzhen/Urumuqi/Tianjin/Qingdao/
Hongkong/Chongqing
  U.S.A : Los Angeles
  U.A.E : Dubai
  Vietnam : Ho Chin Minh/Hai Pong
  KAZAKHSTAN : Almaty
  ADDRESS : 14F,CJ Daehantongwoon Bldg, 119 Daegyo-Ro,
Jung-Gu, Busan, Korea
  TEL : +82-51-714-3215
  FAX : +82-51-468-7010
  EMAIL : marine@KUKDONG.com
  International Trade(Export&Import)
    Marine Machinery and Equipments
  Sales Agent of Foreign Makers
    Deck Crane/Gantry Crane/Hatch Cover/Etc.
  Project Organizing
    Shipbuilding&OffshoreProject